.tabs-inner { padding: 0px; } .section { margin: 0px; } .header-inner .widget { margin: 0px; }

Drop Down Menu

זמני תפילה

לוח זמני תפילה – קהילת עתרי"ד

לוח הזמנים לימות החול

שחרית בימי א', ג', ד', ו'.:  ............06:00

בימי ב', ה':..................................05:50

מיד אחרי תפילת שחרית: שיעור על ה'חוק לישראל' (בצרפתית)

מנחה: כ-20 דקות לפני השקיעה.

בין מנחה לערבית, שיעור בהלכה.

ערבית כ-20 דקות אחרי השקיעה.

לוח הזמנים לשבתות ולמועדים

ערבית של שבת:

קריאת שיר השירים: בזמן הדלקת הנרות

מנחה מיד אחרי שיר השירים (בערך 20 דקות אחרי שיר השירים)

ערבית של שבת מיד אחרי מנחה.

שחרית של שבת ומועד: 07:45.

אחרי התפילה, הציבור מוזמן לקידוש שמוגש מידי שבת בשבתו על ידי יונתן וסנדרה אלקיים.

מנחה גדולה: 13:30.

שעה לפני מנחה קטנה: שיעור על תנ"ך פרק אחרי פרק.

מנחה קטנה: כשעה וחצי לפני מוצ"ש.

סעודה שלישית (שירים ודברי תורה)

אחרי ערבית של מוצ"ש, שיעור על הזהר הקדוש.